Audio

 

Poem from:

home more or less by Paul Casey

More Details

Anginyamalalanga

Casey, Paul

Hawu Afrika, uwafihlile kuphi amaphupho ami?
gogo, wamathemba ami
angilalanga nawe izolo
awuzange ubone imibuzo emehlweni ami?
ngiyamangala ngani ukhohliwe ngami
anginyamalalanga

Hawu mfowethu, asibonanga ukukhanya kwenyanga okufanayo kanye?
eZambia, nezindlovu ezincane
mfo, besingemuny’e Swaziland?
sibonga inkanyezi ekuqaleni kwakho
sisi, umqumbuthi wakho, utshwala benthando yakho
abuzange buqabule izinyawo zami echibini lenhlabathi phansi eMalawi?
baba, ndlela yami, asinukanga utshani bokufulela emuva kwemvula?
phansi eBotswana, kushisa shi?
anginyamalalanga

Hawu Afrika, mhlawumbe, ukugug’ akumemezi
eLesotho, lapho iziNkulunkulu zezintaba ziqeda ukukhala
ukhulume ulimi lomlilo, elidala iBaobab
noma, eAzania, iphi leyondoda yomlungu, leyonhlanya-emhlophe 
ngeke ikubone
isacabanga ngekhanda layo
hawu iAfrika, uthando lwakho, lunyamalala njeng’amafu
anginyamalalanga
angisanyamalalanga

Copyright © Paul Casey 2012

Please turn on speakers
Download this MP3

Salmon Poetry Home Page The Arts Council Salmon Poetry Home Page The Arts Council